Hmoog tus coj raug tua

Vim li cas Hmoob tus coj Vang Asavachindaphoun ntawm xeev Phayao thiaj rau neeg phem tua? www.sbs.com.au/hmong hnub zwj Teeb (Thursday) 6pm thiab zwj Hnub (Sunday) 11am txhua limpiam. Download SBS Radio App tso rau koj lub xov tooj ntawm tes rau ntawm App …

Read more

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.