Cov ua niam ua txiav tsis muaj sib hawm txaus rau lawv tsev neeg

www.sbs.com.au/hmong hnub zwj Teeb (Thursday) 6pm thiab zwj Hnub (Sunday) 11am txhua limpiam. Download SBS Radio App tso rau koj lub xov tooj ntawm tes rau ntawm App Store thiab Google Play. Mloog tau SBS Radio Hmong Program ntawm digital TV tshooj 38 hauv …

Read more

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.