Mloog tau xov xwm lwm yam kaw ua suab tau ntawm: www.sbs.com.au/hmong hnub zwj Teeb (Thursday) 6pm thiab zwj Hnub (Sunday) 11am txhua limpiam. Download SBS Radio App tso rau koj lub xov tooj ntawm tes rau ntawm App Store thiab Google Play. Mloog tau SBS …

Read more