Changes to Australian citizenship test

Thiab mloog tau ntau yam xov xwm ntawm xov tooj cua SBS Radio Hmong Program ntawm: www.sbs.com.au/hmong zwj Teeb (Thursday) 6 pm, hnub zwj Hnub (Sunday) sij hawm 11 thaus sawv ntxov.

Read more

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.