Australia cov kab mob COVID-19 kis tshaj 2,400 tus rau hnub zwj Feej tim 25, 2020

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm SBS Hmong tau. Australia cov kab mob COVID-19 kis tshaj 2,400 tus rau hnub zwj …

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *