Nom tswv cov kev tawm tswv yim txog cov nyiaj puag xyoo 2017

Vim li cas tsoom hwv thiaj liam pab nom Labor tias nws lub tswv yim tawm tsam tsoom hwv cov nyiaj puag xyoo www.sbs.com.au/hmong hnub zwj Teeb (Thursday) 6pm thiab zwj Hnub (Sunday) 11am txhua limpiam. Download SBS Radio App tso rau koj lub xov tooj ntawm …

Read more

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.