Hmong dog | chú chó Mông cộc vàng bạc má đuôi thỏ. em có bộ lông rất hiếm gặp.|#shorts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *