What will be in Australian 2017 budget?

Tsoom hwv Australia yuav siv nws cov nyiaj puag xyoo 2017-18 mus ua dab tsi pab pej xeem thiab txhim teb kho chaw? www.sbs.com.au/hmong rau 2 hnub Thursday 6pm thiab Sunday 11 am ntev 1 teev. www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/hmong ua ib zaj ib zaj xov …

Read more

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.