US plane

Puas tsim nyog America lub tuam txhab dav hlau United Airline muab tej neeg twb yuav pib dav hlau thiab twb caij kiag hauv lub dav hlau lawm cab tawm li nws tau ua rau Dr. David Dao ntawd? Hmong cov koom txoos sib tw ncaw pob rau lub caij Easter xyoo 2017 …

Read more

Leave a Reply