Thursday news 20190627

Dr Lis Pov Xyooj hais tias “Yog thaum peb twb tsis pom tias peb tej teej tug tseem ceeb lawm ces lwm haiv neeg yeej xav tias tsis tseem ceeb thiab luag yuav coj mus siv li cas los tau.” Kws txua qeej …

Read more

Leave a Reply