Tau tshem qee cov kev txwv rau lub caij muaj kab mob COVID-19 sib kis no lawm. Ntawm nod yog tej uas koj muaj peev xwm ua tau rau 2 hnub so no.

Nyob rau 2 hnub so uas yuav los txog no (16-17 May 2020), yuav yog thawj zaug uas muaj ntau lub xeev thoob teb chaws Australia pib siv cov tswv yim thawj theem ntawm 3 theem los tshem qee cov kev txwv …

Read more

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.