See Yaj ntxhais Hmoob nqua yas suab nyob Thaib teb

Mloog tau zaj xov xwm ” Ntiaj teb puas kub siab txog Hmoob” thiab Koom haum Hmoob tsoom theej tswj ho khiav thiab lis tej laj fai tham txog Hmoob txoj cai txog twg li cas lawm tau rau hauv qab no: Koj …

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *