Muaj neeg kis tau kab mob COVID-19 ntawm teb chaws Australia tshaj 2,600 tus lawm

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000. Yog koj xav tau xov xwm kom …

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *