January 26 uas yog hnub Australia Day tseem yog ib hnub tu siab thiab hnub teebmeem rau coob tus neeg txum tim

Yeej muaj cov kev tawm tswv yim ntawm Australia tej neeg zejzog coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai tiam vammeej txog hnub ua kev zoo siab rau hnub Australia Day muaj ceem zujzus tuaj txhua xyoo lawm.

Read more (opens in new tab)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *