Hnov qab txog tej kwv huam thiab tej kev totaub yuam kev tab sis txheeb qhov tseeb txog tus kab mob COVID-19

Zeskais Sanjaya Senanayake uas yog ib tug paub txog kev kho mob thiab kab mob sib kis ntawm lub tsev kawm qeb siab Australian National University tau nrog SBS News tham txog tej kwv huam thiab ntau …

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.